W zakresie prawa pracy

kompleksowaPrzygotowywanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy, ochrona pracodawcy przed roszczeniami związanymi z rozwiązaniem umowy o pracę lub wypłatą wynagrodzenia (w tym również wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych), przygotowywanie projektów umów o odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie z obowiązkiem wyliczenia, rozwiązywanie stosunku pracy, analiza rozkładów i systemów czasu pracy pod kątem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, wdrażanie zasad rozliczania czasu pracy w godzinach nadliczbowych, ochrona wynagrodzenia za pracę, urlopy i inne zwolnienia od pracy, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników, audyt dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników, przygotowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego w tym Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania i Zarządzeń, doradztwo w zakresie zasad tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, doradztwo związane z prawnokarną ochroną pracowników, spory sądowe z pracownikami.

 

W zakresie prawa cywilnego

Negocjowanie i przygotowywanie projektów umów oraz porozumień handlowych, dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie z tytułu wykonanych usług, pozasądowe rozwiązywanie sporów cywilnych, analiza prawna umów zawieranych przez przedsiębiorcę, doradztwo w zakresie zabezpieczeń prawnych transakcji handlowych, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania umów, kontrola prawidłowości realizowania kontraktów handlowych, ochrona przeciwko roszczeniom odszkodowawczym związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, ochrona własności, doradztwo w zakresie skutków niewykonania zobowiązań wynikających z umów wzajemnych, bieżące informacje w zakresie zmian właściwych dla przedsiębiorcy przepisów prawa cywilnego, opracowywanie i wdrażanie systemów windykacji dla przedsiębiorców, reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu egzekucyjnym.

 

W zakresie prawa korporacyjnego

Tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego, przygotowywanie projektów umów i aktów założycielskich spółek kapitałowych, przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów wynikających z prawa spółek, przeprowadzanie zmian w organach spółek, doradztwo organom spółek, odpowiedzialność materialna członków zarządu, reprezentowanie w postępowaniach rejestrowych przed Sądem Rejestrowym, doradztwo z zakresu prawa spółek handlowych, przygotowywanie dokumentów wymaganych do dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowywanie dokumentów i uchwał niezbędnych do składania rocznych sprawozdań finansowych, opracowywanie statutów fundacji i stowarzyszeń.

 

W zakresie prawa upadłościowego i naprawczego

Doradztwo prawne w zakresie dochodzenia roszczeń w postępowaniu upadłościowym, zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości, reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

 

W zakresie prawa administracyjnego

Uzyskiwanie decyzji administracyjnych organów administracji państwowej i samorządowej w zakresie właściwym dla przedmiotu działalności przedsiębiorcy, doradztwo w zakresie zasad oraz obowiązków nałożonych na przedsiębiorców a dotyczących opłat produktowych, recyklingu oraz ochrony środowiska, przygotowywanie projektów wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleń wodnoprawnych, doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

 

 

Skontaktuj się z nami

KOMARNICKI I MACHAJSKI KANCELARIA PRAWNICZA

Ul. Energetyczna 8/7, PL 53 – 330 Wrocław

0048 71 783 59 92 / F: 0048 71 78 27 279,

Copyright 2014 Komarnicki i Machajski Kancelaria

Realizacja: 3motion Agencja Reklamowa